Подручја рада
Претрага
Мерење снаге монофазне струје ватметром

1) задатак – мерење снаге монофазне струје ватметром.

2) шема:

3) опрема:

  •   ватметар ''ØEL 0120''
  •   аутотрансформатор ''TRN 110''
  •   две сијалице (150W)

4) опис мерне методе – ватметар је електродинамички инструмент који се састоји од два калема покретног и непокретног. Већи непокретни калемвеже се на ред са прије-мником чију снагу меримо. Када се пропусти струја кроз коло, добија се скретање сра-змерно струји и напону који влада на пријемнику, односно снази пријемника.

-За мерење наизменичне струје конструкција ватметра је иста као и за једносмерну са-мо што је кретни спрег сразмеран средњој снази и он ће мерити само активну снагу:

P = UIcosφ.

-Пошто је у овом мерењу пријемник сијалица, односно термогени отпор, угао између струје и напона је 0о (у фази су), фазни померај је cosφ = 1, па ће снага бити једнака:

P = UI

5) резултат мерења:

Kw = ID * UD /άmax.

Kw = 5 * 240 / 120

Kw = 10 W/pod.

бр. мерења

снага

Kw

 

άw

 

P

 

W/pod.

 

pod.

 

W

 

1.

 

10

 

7.3

 

73

 

2.

 

10

 

10.2

 

102

 

3.

 

10

 

13.1

 

131

 

4.

 

10

 

16.6

 

166

 

5.

 

10

 

20

 

200

 

6.

 

10

 

23.8

 

238

 

7.

 

10

 

27.2

 

272

 

8.

 

10

 

31.7

 

317