Подручја рада
Претрага
Mерење индуктивности помоћу амперметра и волтметра

1) задатак – мерење индуктивности помоћу амперметра и волтметра једносмерном и наизменичном струјом.

 

2) шема:

3) опрема:

*    Амперметар

*    Волтметар

*    Стабилисани извор напона

*    Реостат

*    Индукциони калем

*    Аутотрансформатор

 

4) опис мерне методе – мерење индуктивности калема извршићемо аналитичким путем, UI метода – мерење једносмерне и наизменичне струје и напона за положаје 1⁄2, 1⁄3, 2⁄3 N завојница. Завојница има две врсте отпора, омски и индуктивни. Омски отпор одре-ђујемо мерењем једносмерне струје и напона, а индуктивни мерењем наизменичне струје и напона.

 

а) Мерење омског отпора извршићемо UI методом према шеми 1, па на основу вредно-сти напона израчунаћемо омски отпор (R=UI). Вредност омског отпора завојнице је стална.

 

б) Мерење индуктивног отпора извршићемо индиректно, мерењем наизменичног напо-на и струје према шеми 2 и на основу израза Z=U/I израчунаћемо импедансу Z, при че-му је f=50Hz const. На основу вредности Z и R израчунаћемо XL2=Z2-R2. Пошто је XL=ωL индуктивност L ће бити L=XL/ω.

5) резултат мерења:

бр. мерења

једносмерна струја и напон

наизменична струја и напон

f

отпор

L

 

 

 

Ki

άi

I

Ku

άu

U

Ki

άi

I

Ku

άu

U

f

R

Z

XL

L

mA/p

pod.

mA

V/p

pod.

V

mA/p

pod.

mA

v/p

pod.

V

Hz

Ω

Ω

Ω

mH

1.

10

0.92

9.2

1

0.06

0.06

6

1.11

6.66

1

0.07

0.07

50

6.25

10.6

73.3

0.23

2.

10

0.92

9.2

1

0.06

0.06

6

1.11

6.66

1

0.07

0.07

50

6.25

10.6

73.3

0.23

3.

10

0.92

9.2

1

0.06

0.06

6

1.11

6.66

1

0.07

0.07

50

6.25

10.6

73.3

0.23