Подручја рада
Претрага
Електротехника

Проф. Ранко Грбић                                                              одељење IIm5

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА ТЕСТ

-основе електричних машина-

 

1.     Дефинисати магнетизам и написати Амперов закон.

 

 

 

2.     Заокружити слово испред тачне релације и написати које величине се појављују у формули.

 а) Н=m В                                           б) В=m 0Н

 ц) В=m Н                                           д) В=m 0Ф

В  је _________________                 Н  је _________________

m  је _________________                 Ф  је _________________

 

3.     Коју трансформацију енергије врше генератори,а коју мотори?

 

 

4.     Која је улога четкица и колектора код мотора једносмерне струје?

 

 

 

5.     Који мотор би употребио за погон дизалица и лифтова:

 а) синхрони                                           б) редни једносмерни

 ц) асинхрони                    д) оточни једносмерни

 

6.     Шта су комутаторске машине?

 

 

 

7.     Укратко принцип рада асинхроног мотора и нацртати шему истог?

  

 

 

8.     Основни делови синхроног генератора су:

 

  

9.     Разлике између турбогенератора и хидрогенератора?

 

    10. Спојити појмове тако да изрази буду тачни:

 

а) синхрони   мотор је               1) најчешће употребљаван

б) једносмерни   мотор је          2)  доста коришћен

ц) асинхрони   мотор  је            3) најмање у употреби