Подручја рада
Претрага
Oверавање бројила једносмерне струје

1) задатак – оверавање бројила једносмерне струје. Утврђивање константе бројила и одређивање потрошње бројила.

 

 

2) шема:

3) опрема:

þ   Ватметар Ø EL 0120  IN=5A ; IM=7A

þ   Једнофазно бројило ISKRA

þ   Сијалице

þ   Штоперица

 

 

 

4) опис мерне методе – ватметар мери снагу потрошача, а штоперица протекло време. Утрошена енергија је Wt = P * t. Истовремено бројимо колико обртаја направи диск за исто време. Константа бројила K говори колико обртаја треба да направи диск за 1KWh, она има јединицу обртаја по KWh (у овом случају је K=600 ob..⁄ KWh). Ако је за време t диск направио n обртаја и мерена енергија је WM=n ⁄ K (KWh).

 

-Апсолутна грешка је:           ΔW = WM – Wt = n ⁄ K – P * t

 

-Релативна грешка је:            ΔW ⁄ Wt = ( n ⁄ K – P * t ) ⁄ P * t

 

5) резултат мерења:

Снага

Време

Wt

WM

Апсолутна

грешка

Релативна

грешка

KW

ά

P

t

P * t

n ⁄ K

ΔW = WM – Wt

ΔW ⁄ Wt * 100

W⁄pod.

pod.  

KW

h

KWh

KWh

KWh

%

 

10

 

 

21

 

0.21

 

0.252

 

0.0529

 

0.0516

 

0.00126

 

2.38