Подручја рада
Претрага
ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ I РАЗРЕД III СТЕПЕНА

ТЕСТ 1. - КУЛОНОВ ЗАКОН

1.        Дефинисати тачкасто наелектрисање.

2.        Које врсте наелектрисања постоје и која је јединица за наелектрисање?

3.        Које силе делују између наелектрисања?

4.        Нацртати наелектрисања и силе које делују између њих.

5.        Дефинисати Кулонов закон и јединицу силе која делује на њих.

6.        Шта у обрасцу представљају k, ε, ε0, εr ?

7.        Колика је вредност константи k0 и ε0 ?

8.        Колико износи εr за неке средине? 

9.        Подела материјала у зависности од проводности. 

10.     Када је неко тело позитивно, а када негативно наелектрисано? 

11.     Дефинисати наелектрисано тело. 

12.     Како се рачуна вишак наелектрисања или еквивалентна количина електрицитета? 

13.     Зашто су силе између два тачкаста наелектрисана тела обрнуто сразмерне квадрату растојања између њих?

ТЕСТ 2. - ЈАЧИНА ЕЛЕКТРИЧНОГ ПОЉА

1.        Шта се дешава када се два наелектрисана тела приближе?

2.        Како се дефинише електрично поље?

3.        Зашто не постоји електрично поље у околини наелектрисаног тела?

4.        Како се графички представља електрично поље?

5.        Одакле излазе линије електричног поља, а где улазе?

6.        Под којим углом улазе или излазе линије електричног поља?

7.        Шта показује смер електричног поља?

8.        Како се графички представља јачина електричног поља?

9.        Када је електрично поље хомогено, а када нехомогено – радијално?

10.     Како се графички приказују ове врсте електричних поља?

11.     Шта је вектор електричног поља?

12.     Како се представља интезитет вектора?

13.     Како се сабирају и одузимају вектори?

ТЕСТ 3. -РАЧУНСКИ ПРИМЕРИ ИЗ ЕЛЕКТРИЧНОГ ПОЉА

Задаци:

            1.   Проводна лопта, полупречника a=10cm, налази се усамљена у вакууму и оптерећена је количином електрицитета Q=10nC. Одредити поље у унутрашњости лопте, на њеној површини и на растојању b = 20cm од центра.

           2.   Колика сила делује на електрон који се налази у електричном пољу јачине 5kV/m, (F=8,01*10-16  N).

         3.   У тачки М јачина електричног поља у ваздуху је E0 = 30V/m, а у силиконском уљу Eu = 12V/m, уз исту геометријску конфигурацију. Израчунати релативну диелектричну константу силиконског уља (εr =2,5).

             4.   Колика сила делује на електрон који се налази у електричном пољу јачине E = 0,8 kV/m? 

              5.   Два тачкаста наелектрисања Q1 = Q2 =2*10-12 C налазе се у ваздуху у теменима квадрата странице a = 3cm, и то, Q1 у темену 2, а Q2 у темену 4. Одредити интензитет, правац и смер деловања јачине електричног поља у темену 3.

ТЕСТ 4. - ЕЛЕКТРОСТАТИКА

1.        Како се дефинише наелектрисано, а како неутрално тело?

2.        Које врсте наелектрисања постоје?

3.        Шта је материја и које су основне карактеристике материје?

4.        Од чега се састоји атом?

5.        По чему се разликују проводници,полупроводници и изолатори?

6.        Која је јединица за количину електрицитета и како се дефинише?

7.        Колика је еквивалентна количина наелектрисања, ако су тела Q+ = 5 C и Q- = 2,5 C 

8.        Како се дефинише електрично поље?  

9.        Како се рачуна јачина електричног поља? 

10.     Објаснити хомогено и радијално електрично поље 

11.     Шта је вектор електричног поља? 

12.     Када се наелектрисана тела привлаче , а када одбијају? 

13.     Како гласи Кулонов закон, и како се рачуна сила која делује између наелектрисаих тела? 

14.     Која је јединица за силу? 

15.     Шта представља k и ε у једначини Кулонове силе? 

16.     Какве силе делују на наелектрисано тело које се налази у пољу другог тела? 

17.     Дефинисати електростатичку индукцију 

18.     Објаснити диполну поларизацију 

19.     Објаснити електронску поларизацију 

20.     Дефинисати пробој 

21.     Објаснити електрични пробој 

22.     Објаснити лавински пробој 

23.     Објаснити топлотни пробој 

24.     Шта је диелектрична чврстоћа?

25.     Где се распоређује наелектрисање наелектрисаног тела?

26.     Ако два иста тела наелектришемо различитим количинама електрицитета, које је тело више наелектрисано и зашто?

27.     Ако се једно мање, а друго веће тело наелектришу истом количином електрицитета, које је тело више наелектрисано и зашто?

28.     Од чега зависи потенцијал наелектрисаног тела?

29.     Шта су еквипотенцијалне површине?

30.     Шта је електрични напон?

31.     Како се дефинише капацитет кондезатора?

32.     Од чега зависи капацитивност кондезатора?

33.     Која је јединица за капацитивност кондезатора?

34.     Написати израз за капацитетивност кондезатора?

35.     Које врсте диелектричних константи имамо и колика је константа за вакум?

36.     Од чега се састоји кондезатор?

37.     Навести поделу кондезатора са обзиром на облик електрода и врсту диелектрика

38.     Како се распоређује количина електрицитета, а како напон из извора у паралелној вези кондезатора?

39.     Како се распоређује количина електрицитета, а како напон из извора у редној вези кондезатора?

40.     Како се рачунају укупна-еквивалентна капацитивност кодредне, паралелне и мешовите везе кондезатора?