Подручја рада
Претрага
Tехничко цртање са нацртном геометријом

download file

Тест  1.

 

 

 

 1. Шта се убраја у основни прибор за техничко цртање? 

 

 1. Стандарди могу бити :  ____________________________ 

________________________________________________

 

      3.   Стандард који носи ознаку  DIN  је  стандард земље :

               а)  Немачке

               б)  Америке

               в)  Италије

                г)  Велике Британије

             (Заокружити тачан одговор.)

 

      4.   Које су димензије формата : А5 и  А0

             А5____________

             А0____________

 

           

 1. Заглавље цртежа је једно ___________________ место и смешта се у _________________  углу цртежа у свом основном положају. 

 

 1. Навести стандардна мерила за  умањење? 

 

 

 1. Навести стандардна мерила за  увећање ? 

 

 

 1. Навести  три карактеристична примера примене линија ознаке  Б и Г. 

 

 

 1. Врсте техничког писма и намена ? 

 

 

 

 

 

Тест 2.

 

 

 

 1. Криве које настају као контуре конусних пресека добијају се пресеком конуса са једном равни која може бити  : 

         а) паралелна са висином

         б) паралелна са конусом

         в) паралелна са основом

         г ) произвољна у простору.

      (Заокружити тачан одговор.)

 

 

Написати дефиниције за следеће  криве  линије :

      2.    Циклоида  је _________________________________________________________

  _______________________________________________________________________

3.    Еволвента круга је ____________________________________________________

   ______________________________________________________________________ 

 

 1.  Поделити дату дуж на седам једнаких делова

 

А ____________________________________ В

 

 

 

 

 1. Шта  су квадранти и како се они  обележавају ? 

 

 

 

 

 1. Где се налази III  октант ? 

 

 

 

Допунити

 1. Права је у специјалном положају  у простору ако је : 

 

 

 

 

 

 1. Нацртати пројекцију тачке А(-3,2,4) у склопу и расклопу . 

 

 

 

 

     

Teст  3.

 

 1. Објаснити  разлику између диметрије и изометрије ?

 

 

 

 1. У зависности од положаја пресечне равни  пресеци могу бити _________

________________________________________________________________

 1. Нацртати пример полупресека ?

 

 

 

 1. Елементи кота _________________________________________________

 

 

 1. Врсте котирања ?

 

 

 

 1. Објаснити шта је толеранцијско поље и од чега зависи висина толеранцијског  поља ?

 

 

 

 1. Врсте налегања ?

 

 

 

 

 1. Поступак израде скице  ?

 

 

 

 

 

 1. Која су два основна типа производне документације ?