Подручја рада
Претрага
Уводна разматрања

Наука која се бави мерењима и мерним јединицама назива се метрологија.

Трошкови метролошких система у високо развијеним земљама износе 6 % бруто националног доходка, од чега 80% отпада на мертолошки рад. Метролошки рад чини у просеку 10% укупног рада у свим фазама производње (планирање, пројектовање, развој, радни поступци, контрола процеса производње...) и коришћење производа  или услуга). Према томе метрологија представља значајну компоненту система квалитета у било којој организацији (предузећу, установи...) једне државе.

Мерења имају веома важну улогу у системима напајања, одржавању погонске сигурности, контроли технолошког процеса, контролисању квалитета производа, управљању производњом,у  научним истраживањима.Сматра се да наука започиње онда када започињу мерења.

Основни појмови и дефиниције

 

Величина је својство материје и природних појмова којом се може пдредити количина: сила, брзина, притисак, запремина, температура, јачина струје, отпор, интелигенција итд.

 

 Величине могу бити мерљиве, одредљиве и оцењиве.

Мерљиве су оне на које се може применити закон једнакости и сабирања: маса, дужина, јачина струје...

Одредљиве су оне на које се може применити закон једнакости, али не и сабирања: температура, потенцијал...

Оцењиве  су оне на које се не  може применити ни закон једнакости ни сабирања, већ се може изводити дцена субјективне природе: лепота, интелигенција, глупост...

Јединице величина су тачно одређене количине величина, тј. њихове мере. Разликују се две врсте јединица: основне и изведене. Постоји седам основних:

 

1. дужина – метар

2 .маса – килограм

3. време – секунда

4. јачина струје – ампер

5. температура - келвин

6. јачина светлости – кандела

7. количина материје – мол.

Све истале јединице су изведене.  

Еталон је мерно средство (или мерни уређај) који обезбеђује репродуковање и/или чување мерне јединице физичке величине у циљу преношења њених димензија другим мерним средствима.

 

Мерење је скуп активности потрбних за налажење вредности физичке величине експерименталним путем помоћу специјалних техничких средстава. Нађена вредност је резултат мерења.

 

Измерити неку величину значи упоредити је са тачно одређеном количином исте врсте која је узета за јединицу мере и утврдити колико се пута одговарајућа јединица садржи у њој. Резултат мерења се састоји из два чиниоца: први је број, а други ознака јединице величине која се мери (нпр 3g, 5m, 0.2A).