Подручја рада
Претрага
Физичке величине и систем мерних јединица

 

Физичке величине карактеришу својства тела и појава. Постоји седам основних величина, Све друге величине се преко одређених закона изводе и то су изведене величине. Свака величина има своју јединицу и то је тачно одређени део те величине који се користи приликом мерења.

Основне величине и јединице(SI систем):

1. дужина(l)                             метар[m]

2 .маса(m)                                килограм[kg]

3. време(t)                                 секунда[s]

4. јачина струје(I)                   ампер[A]

5. температура(t)            -          келвин[K]

6. јачина светлости(I)            кандела[cd]

7. количина материје           мол

Изведене величине и јединице:

     -брзина          

-убрзање

-сила 

-рад 

-снага 

-напон 

-количина елактрицитета 

-кпацитет 

Капацитет од 1F има се ако се на кондензатору под напоном од 1V издвоји количина електрицитета од 1C.

-фрекфенција

-индуктивност јер је електромоторна сила самоиндукције 

Калем има индуктивност од 1H ако се при промени јачине струје од 1А за време од 1s у њему индукује електромоторна сила од 1V.

-                      електромагнетна индукција јер је електромагнетна сила

Ако кроз проводник дужине 1m тече струја од 1А и ако на њега делује електромагнетна сила од 1N, онда се он налази у магнетном пољу индукције 1Т под условом да магнетне линије падају нормално на проводник.

-флукс 

Флукс од 1Wb има се кроз површину од 1m2 ако се налази у магнетном пољу индукције 1Т и ако магнетне линије падају нормално на површину.

 

Да би се избегло писање веома великих и малих бројева, изводе се помоћне јединице. Оне се добијају тако што се испред јединица дате величине ставља слово које говори да је то 10n пута веће или мање:

dдеци     10-1                                                         D дека     101

с – центи   10-2                                                           h хекто     102

m – мили   10-3                                                          K кило     103

μмикро 10-6                                                           M мега     106

η – нано    10-9                                                           G гига     109

p – пико    10-12                                                         T тера     1012