Подручја рада
Претрага
Обрада резултата мерења и приказивање резултата мерња

Процес мерења укључује више фаза. Основне су: непосредна припрема, процедура самог мерног поступка и пратеће активности као што су:

-          Записивање или меморисање измерених вредности,

-          Сређивање резултата мерења,

-          Анализа резултата мерења у циљу процене мерних грешака,

-          Одређени прорачун у циљу добијања тачнијег резултата,

-          Приказивање резултата у форми погодној за корисника-табеле и дијаграми.

Oбада и приказивање резултата мерења могу да се обаве ручно или аутоматски. Савремени мерни инструменти могу да обраде и прикажу резултате мерења у облику табела и дијагарма. Корисник мерних резултата је или човек или одређена машина у аутоматском систему управљања.

 Резултати мерења се представљају табеларно или графички. При цртању крива треба пажљиво изабрати размере за представљање резултата мерења појединих величина.

Када се једна величина мало мења при већим променама друге, при приказивању међусобне зависности те две величине погодно је на ординати приказати само онај део у којем се промене величине дешавају.

 

Обнављање градива из математике: заокруживање бројева

Када измеримо неку величину резултат можемо заокружити на одређену децималу. Ако је резултат заокружен на стоте грешка није већа од ±0.01, а ако се резултат заокружи на десете грешка није веча од ±0.1.Пример:

R = 28.57Ω   грешка је ±0.01

R = 28.6Ω     грешка је ±0.1

Заокруживање резултата мерења врши се да се избегне писање непотребног броја децимала. При заокруживању последњу задржану цифру остављамо непромењену ако је прва изостављена цифра мања од 5, а повећавамо за 1 ако је прва изостављена цифра већа од 5:

40.27 ≈ 40.3           40.23 ≈ 40.2

Ако је прва изостављена цифра број 5 оннда разликујемо два случаја:

а) ако иза 5 нема ниједна цифра или су само нуле онда последња задржана цифра остаје непромењена ако је парна а повећава се за 1 ако је непарна

8.45 ≈ 8.4       3.75 ≈ 3.8

b) ако иза 5 постоје цифре различите од нуле последња задржана цифра увек се повећава за 1.

8.451 ≈ 8.5     3.7502 ≈ 3.8

Резултат мерења се заокружује одједном.

 Исправно заокруживање је на пример 151.47 ≈ 151, а неисправно 151.47 ≈ 151.5 ≈ 152 јер је извршено у два корака.