Подручја рада
Претрага
Прибор за мерења

Највећи број електричних величина које се мере манифестује се тек при протицању струје. Да бисмо обавили неко мерење морамо имати мерно коло које образујемо или допуњујемо одређеним прибором који чине: извори струје за мерење, отпорници, калемови, кондензатори, пребацачи, тастери, контактори, регулациони трансформатори итд.

 

Извори напона и струја

 

Извор струје бира се према потребном напону и струји. На пример при мерењу диелектричне чврстоће изолације потребан нам је извор напона од неколико десетина KV, док је при мерењу отпорности обичних пријемника довољан извор напона од неколико волти, или при мерењу индуктивности морамо користити наизменичну струју, док је за мерење електричне отпорности боље користити једносмерну струју.

 

Електрични извори се деле према:

-          променама у времену: на једносмерне и наизменичне.

-          Вредности унутрашње отпорности: напонске и струјне,

-          Енергетском билансу: енергетске и сигналне.

Једносмерни извори су: батерије, акумулатори и исправљачи.

Батерије(суви галвански елеменат) користи се најчешће за напајање преносних инструмената. Израђују се различитих вредности напона, а снага им је мала.

Акумулатори имају предност што дају јаче струје и могу се пунити.

 Мана им је что ако нису херметички затворени и имају штетна испарења.

Исправљачи (усмерачи) исправљају наизменичну струју у једносмерну.

 

Већина усмерача прикључује се на градску мрежу, а на свом излазу даје једносмерни напон различитих нивоа. Усмерачи скоро увек имају трансформатор који примарни напон мреже смањује на жељену вредност па се тек тако добијени секундарни напон усмерава. Усмеравање се изводи помоћу полопроводничких елемената. Пулсације тако добијеног напона отклањају се употребом одговарајућих филтера који се састоје од комбинације кондензатора, индуктивних калемова и отпорника, а стабилизација напона се, најчешће, врши Зенеровим диодама.

 

Наизменични извори генеришу временскеи променљиве напоне и струје. Највише се користе извори простопериодичног синусног напона, нпр,  градска мрежа.

Градска мрежа: Номинална вредност напона градске мреже је 400/230V,учестаност 50Hz. Дозвољена одступања вредности напона износе  ±10 V, а дозвољене промене учестаности су  ±0.5%. Наизменични напон у лабораторијама се најчешће регулише помоћу аутотрансформатора.

Напонски извор или напонски генератор одржава константан напон на својим крајевима без обзира на снагу прикљученог уређаја. Напонски извор има малу унутрашњу отпорност која се може занемарити у односу на отпорност оптерећења.

  

 

 

 

Струјни генератор представља извор константне струје Ig и паралелно везаном унутрашњом отпорношћу Rg.

                                                                                        

                                                     

Енергетски извори су извори напона довољни да се обезбеди енергија за рад електронских кола.

Сигнални извори су генератори напона и струје мале снаге и тачно одређених облика и учестаности.

 Користе се као мерни прибор за одређена мерења и испитивања.

Постоје три групе извора сигнала:

-          генератори функција,

-          сигнал генератори и

-          тест  генератори.

Генератори функција су извори који могу да генеришу сигнале синусоидалног, правоугаоног и троугластог облика. 

Сигнал генератори су вишефреквенцијски извори синусоидалног напона са могућности промене учестаности и амплитуде излазног напона (АМ и FM модулације).

Тест  генератори су извори специфичних сигнала за мерење за посебне намене (бар генератори у телевизијској техници).