Подручја рада
Претрага
Мерење отпора UI-методом

1) задатак – извршити мерење непознатог отпора Rx помоћу амперметра и волтметра.

 2) шема:

 

3) опрема:

- милиамперметар ``MI 7043``

- исправљач ``MA 4160``

- ``UNIMER 4``

- реостат ``PRN 533

 

 

4) опис мерне методе – непознати отпор Rx измерићемо тако што ћемо измерити струју амперметром која прође кроз тај отпор и пад напона на отпору Rx који меримо волтметром. Из познате релације Rx=U/I израчунаћемо непознати отпор. Пре укључења главног прекидача и прекидача на исправљачу поставићемо непознати отпор на максималну струју. За сваки померај реостата при сваком новом мерењу у табелу уносимо вредност са амперметра.

5) резултати мерења:

  

 

άmi = 50pod.                                       άmu =30pod.

Di = 5A                                               Du = 30V

Ki = 0.1mА/pod.                                  Ku = 1V/pod.

 

бр. мерења

струја

напон

отпор

Ki

άi

I

Ku

άu

U

Rx=U/I

mA/pod.

pod.

mA

V/pod.

pod.

V

Ω

 

1.

 

0.1

 

43

 

4.3

 

1

 

11,7

 

11,7

 

2.72

 

2.

 

0.1

 

37.5

 

3.75

 

1

 

11,7

 

11,7

 

3.12

 

3.

 

0.1

 

36

 

3.6

 

1

 

11,7

 

11,7

 

3.25

 

4.

 

0.1

 

33.3

 

3.33

 

1

 

11,7

 

11,7

 

3.51

 

5.

 

0.1

 

30.1

 

3.01

 

1

 

11,7

 

11,7

 

3.88

 

6.

 

0.1

 

28

 

2.8

 

1

 

11,7

 

11,7

 

4.17

 

7.

 

0.1

 

26

 

2.6

 

1

 

11,7

 

11,7

 

4.5

 

8.

 

0.1

 

23

 

2.3

 

1

 

11,7

 

11,7

 

5.08

``