Подручја рада
Претрага
Утврђивање промене отпора са променом температуре

1) задатак – зависност отпорности од температуре.

 

2) шема:

3) опрема:

P    Аутотрансформатор ”PRN 110”

P    Милиамперметар ”MI 7043”

P    Волтметар ”MI 7043”

P    Сијалице ( једна од 150W и две од 100W )

 

 

 

4) опис мерне методе – знамо да повећањем температуре код металних проводника до-лази до повећања отпора. Да би то доказали вршићемо индиректна мерења амперме-тром и волтметром и помоћу релације U=RI одредићемо отпор. У коло са сијалицом ре-дно ћемо везати амперметар, а паралелно извору волтметар. Повећањем напона повећа-ће се и струја, док ће отпор влакна расти за I2. Пошто расте температура доћи ће до по-већања отпора. У почетку са повећањем напона долази до нагле промене струје, док је у близини номиналног напона повећање струје мало. Такође и код отпора у почетку дола-зи до нагле промене, све до номиналног напона када се вредност отпора устали. На основу добијених резултата нацртаћемо график зависности струје од напона и отпора од напона.

5) резултат мерења:

Di = 3A Du = 300V

άmax. = 10 pod. άmax. = 10 pod.

Ki = 0,3A /pod. Ku = 30V /pod

бр. мерења

струја

напон

отпор

 

Ki

 

άi

 

I

 

Ku

 

άu

 

U

 

R=U*I

 

A/pod.

 

pod.

 

A

 

V/pod.

 

pod.

 

V

 

Ω

 

1.

 

0.3

 

2.02

 

0.606

 

30

 

2.83

 

84.9

 

51.4

 

2.

 

0.3

 

2.15

 

0.645

 

30

 

3.43

 

102.9

 

66.3

 

3.

 

0.3

 

2.29

 

0.687

 

30

 

4.04

 

121.2

 

83.2

 

4.

 

0.3

 

2.4

 

0.72

 

30

 

4.4

 

132

 

95.04

 

5.

 

0.3

 

3.01

 

0.93

 

30

 

5.41

 

162.3

 

150.9

 

6.

 

0.3

 

3.2

 

0.96

 

30

 

6

 

180

 

172.8

 

7.

 

0.3

 

3.29

 

0.987

 

30

 

6.62

 

198.6

 

196.01

 

8.

 

0.3

 

3.43

 

1.032

 

30

 

7.04

 

211.2

 

217.9

.