Подручја рада
Претрага
Основе електротехнике за I разред III степена

Лекције:
1. УВОДНО ПРЕДАВАЊЕ О ПРЕДМЕТУ. РАЗВОЈ И ЗНАЧАЈ ПРЕДМЕТА
Уводне напомене о називу предмета и његовом значају

> отвори
2. СТРУКТУРА МАТЕРИЈЕ, ОСНОВНИ ПОЈМОВИ О ЕЛЕКТРИЦИТЕТУ
Основни појмови везани за материју и њену структуру. Дефинисање количине наелектрисања.

> отвори
3. ИЗОЛАТОРИ, ПРОВОДНИЦИ И ПОЛУПРОВОДНИЦИ. ПОЈАМ ЈЕДИНИЦЕ
Подела материјала и дефиниција јединице

> отвори
4. ПОЈАМ НАЕЛЕКТРИСАНОГ ТЕЛА
Врсте наелектрисаних тела и везе између њих. Начини наелектрисавања тела.

> отвори
5. КУЛОНОВ ЗАКОН
Дефинисање Кулоновог закона

> отвори
6. КУЛОНОВ ЗАКОН - УТВРЂИВАЊЕ


> отвори
7.8.ГРАФИЧКО ПРИКАЗИВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОГ ПОЉА. ВЕКТОР ЕЛЕКТРИЧНОГ ПОЉА
Графичко приказивање врста електричног поља и јачина електричног поља.

> отвори
9. ПРИМЕРИ - КУЛОНОВ ЗАКОН


> отвори
10. ПОЛАРИЗАЦИЈА ДИЕЛЕКТРИКА
Начини поларизације (раздвајања позитивног и негативног наелектрисања), код диелектрика.(диполна и електронска)

> отвори
11. ЈАЧИНА ЕЛЕКТРИЧНОГ ПОЉА - УТВРЂИВАЊЕ


> отвори
12.ЕЛЕКТРИЧНИ ПОТЕНЦИЈАЛ И ЕЛЕКТРИЧНИ НАПОН
Jaчина електричног поља око наелектрисаних тела. Дефиниција напона и потенцијала.

> отвори
13. РАЧУНСКИ ПРИМЕРИ ИЗ ЕЛ. НАПОНА И ЈАЧИНЕ ЕЛ.ПОЉА


> отвори
14. ПРОБОЈ ДИЕЛЕКТРИКА, ДИЕЛЕКТРИЧНА ЧВРСТОЋА
Дефиниција пробоја, врсте пробоја и диелектричне чврстоће.

> отвори
15. РАЧУНСКИ ПРИМЕРИ ИЗ ЕЛЕКТРИЧНОГ ПОЉА


> отвори
16.17. ПОЈАМ КАПАЦИТИВНОСТИ. КАПАЦИИТЕТ ПЛОЧАСТОГ КОНДЕЗАТОРА
Дефиниција кондезатора, врсте и рачунање капацитета

> отвори
18. ВЕЗИВАЊЕ КОНДЕЗАТОРА У ГРУПЕ
Редна, паралелена и мешовита веза кондезатора

> отвори
19.КАПАЦИТЕТ КОНДЕЗАТОРА, ВЕЗИВАЊЕ - ЗАДАЦИ


> отвори
20.РАЧУНСКИ ПРИМЕРИ ИЗ КОНДЕЗАТОРА


> отвори
21. ЕНЕРГИЈА ОПТЕРЕЋЕНОГ КОНДЕЗАТОРА
Начин рачунања енергије оптерећеног кондезатора.

> отвори
22.ЗАДАЦИ ИЗ ВЕЗИВАЊА КОНДЕЗАТОРА


> отвори
23.ЕЛЕКТРОСТАТИКА - УТВРЂИВАЊЕ


> отвори
24. ПОЈАМ ЈЕДНОСМЕРНЕ СТРУЈЕ
Дефиниција једносмерне струје, дејства,врсте и средине кроз које се простире.

> отвори
25. ЈАЧИНА, СМЕР И ГУСТИНА СТРУЈЕ
Најважнија карактеристика струје је јачина или интезитет струје. Дефиниција струје, јединице за струју (ампера),смер струје и густина.

> отвори
26.ПОЈАМ ЕЛЕКТРИЧНОГ КОЛА –ЕЛЕМЕНТИ КОЛА
Дефиниција електричног кола, делови кола.

> отвори
27.ЕЛЕКТРОМОТОРНА СИЛА ГЕНЕРАТОРА
Дефиниција електромоторне силе,њеног смера и снаге извора.

> отвори
28.EЛЕКТРОХЕМИЈСКИ ГЕНЕРАТОРИ
Врсте електрохемијских генератора и њихове основне карактеристике.(примарни и секундарни извори).

> отвори
29.ГУСТИНА СТРУЈЕ –УТВРЂИВАЊЕ


> отвори
30.ЕЛЕКТРИЧНА ОТПОРНОСТ И ПРОВОДНОСТ
Дефиниција електричне отпорности и проводности.

> отвори
31. ЗАВИСНОСТ ОТПОРНОСТИ ОД ТЕМПЕРАТУРЕ
Објашњење зависности отпора од температуре и начин рачунања отпора на појединим температурама.

> отвори
32. РАЧУНСКИ ПРИМЕРИ ИЗ ЗАВИСНОСТИ ОТПОРА ОД ТЕМПЕРАТУРЕ


> отвори
33.ОМОВ ЗАКОН
Дефиниција Омовог закона, примена и извођење појединих величина из закона.

> отвори
34.РАЧУНСКИ ПРИМЕРИ ИЗ ОМОВОГ ЗАКОНА


> отвори
35.РЕФЕРЕНТНИ СМЕР СТРУЈЕ И НАПОНА
Одређивање смера струје у колу.

> отвори
36.ПРВИ КИРХОФОВ ЗАКОН


> отвори
37.ЕЛЕКТРИЧНЕ СИЛЕ У КОЛУ
Дефинисање врста електричних сила: електромоторна, контраелектромоторна и напон на отпорнику.

> отвори
38.ЏУЛОВ ЗАКОН


> отвори
39.ЕЛЕКТРИЧНИ РАД И ЕЛЕКТРИЧНА СНАГА


> отвори
40,41РАЧУНСКИ ПРИМЕРИ-ЏУЛОВ ЗАКОН, ЕЛЕКТРИЧНИ РАД, СНАГА, R и G


> отвори
42.ПРОСТО ЕЛЕКТРИЧНО КОЛО СА ЈЕДНИМ ГЕНЕРАТОРОМ И ЈЕДНИМ ОТПОРНИКОМ


> отвори
43.НАПОН НА ПРИКЉУЧЦИМА РЕАЛНОГ ГЕНЕРАТОРА,РЕЖИМИ РАДА ГЕНЕРАТОРА


> отвори
44.СНАГА ГЕНЕРАТОРА И СНАГА ПРИЈЕМНИКА


> отвори
45.ВЕЗИВАЊЕ ГЕНЕРАТОРА


> отвори
46,47РАЧУНСКИ ЗАДАЦИ ИЗ ВЕЗИВАЊА ГЕНЕРАТОРА


> отвори
48,49.ВЕЗИВАЊЕ ОТПОРНИКА


> отвори
50,51РАЧУНСКИ ЗАДАЦИ ИЗ ВЕЗИВАЊА ОТПОРНИКА


> отвори
52.ПРОСТО ЕЛЕКТРИЧНО КОЛО СА ВИШЕ ГЕНЕРАТОРА И ПРИЈЕМНИКА


> отвори
53.РАЧУНСКИ ЗАДАЦИ ИЗ УОПШТЕНОГ ОМОВОГ ЗАКОНА


> отвори
54.СЛОЖЕНО ЕЛЕКТРИЧНО КОЛО


> отвори
55.ДРУГИ КИРХОФОВ ЗАКОН


> отвори
56.РАЧУНСКИ ПРИМЕРИ ИЗ ДРУГОГ КИРХОФОВОГ ЗАКОНА


> отвори
57.ПРИПРЕМЕ ЗА ПИСМЕНИ


> отвори
58,59. 60.ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ


> отвори
61.MАГНЕТИЗАМ


> отвори
62.ГРАФИЧКО ПРЕДСТАВЉАЊЕ МАГНЕТНОГ ПОЉА


> отвори
63МАГНЕТНА ИНДУКЦИЈА, ПРОПУСТЉИВОСТ.


> отвори
64.МАГНЕТНА СВОЈСТВА МАТЕРИЈАЛА


> отвори
65.ФЛУКС ВЕКТОРА МАГНЕТНЕ ИНДУКЦИЈЕ


> отвори
66.МАГНЕТНА ИНДУКЦИЈА-УТВРЂИВАЊЕ


> отвори
67.МАГНЕЋЕЊЕ ФЕРОМАГНЕТНИХ НАТЕРИЈАЛА


> отвори
68.МАГНЕТНИ ХИСТЕРЕЗИС


> отвори
69.МАГНЕТНО ПОЉЕ СТРУЈЕ У ПРОВОДНИКУ


> отвори
70.МАГНЕТНИ ХИСТЕРЕЗИС - УТВРЂИВАЊЕ


> отвори
71.БИО – САВАРОВ ЗАКОН


> отвори
72.JAЧИНА МАГНЕТНОГ ПОЉА И АМПЕРОВ ЗАКОН


> отвори
73.ПРИМЕНА АМПЕРОВОГ ЗАКОНА


> отвори
74.БИО-САВАРОВ ЗАКОН –утврђивање-


> отвори
75.МАГНЕТНО ПОЉЕ СТРУЈЕ У НАВОЈКУ И НАВОЈУ


> отвори
76.МАГНЕТНО КОЛО


> отвори
76,77.МАГНЕТНО КОЛО , КАП – ХОПКИНСОВ ЗАКОН


> отвори
78.РАЧУНСКИ ПРИМЕРИ ИЗ КАП – ХОПКИНСОВОГ ЗАКОНА


> отвори
79.ЕЛЕКТРОМАГНЕТНА СИЛА


> отвори
80.ЕЛЕКТРОДИНАМИЧКА СИЛА


> отвори
81.РАЧУНСКИ ПРИМЕРИ ИЗ ЕЛЕКТРОМАГНЕТНЕ СИЛЕ


> отвори
82.83.ГЕНЕРАТОР И МОТОР ЈЕДНОСМЕРНЕ СТРУЈЕ


> отвори
84.ЕЛЕКТРОМАГНЕТНА ИНДУКЦИЈА. ЛЕНЦОВ ЗАКОН


> отвори
85.ИНДУКОВАНА ЕЛЕКТРОМОТОРНА СИЛА У НАВОЈУ И У ПРАВОМ ПРОВОДНИКУ


> отвори
86.ИНДУКОВАНА ЕМС –утврђивање-


> отвори
87.СОПСТВЕНО МАГНЕТНО ПОЉЕ, СОПСТВЕНИ МАГНЕТНИ ФЛУКС


> отвори
88.МЕЂУСОБНА ИНДУКЦИЈА


> отвори
89. РАЧУНСКИ ЗАДАЦИ ИЗ ИНДУКТИВНОСТИ


> отвори
90.ВРТЛОЖНЕ СТРУЈЕ


> отвори
91.ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗАМ –утврђивање-


> отвори
92. ДЕФИНИЦИЈА И ТОК ТРИГОНОМЕТРИЈСКИХ ФУНКЦИЈА


> отвори
93.ПРИНЦИП ПРОИЗВОЊЕ ЕЛЕКТРОМОТОРНЕ СИЛЕ


> отвори
94. ГЕНЕРАТОР НАИЗМЕНИЧНЕ ЕЛЕКТРОМОТОРНЕ СИЛЕ.
.

> отвори
95,96ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НАИЗМЕНИЧНИХ ВЕЛИЧИНА


> отвори
97.СРЕДЊА И ЕФЕКТИВНА ВРЕДНОСТ НАИЗМЕНИЧНЕ СТРУЈЕ


> отвори
98.ПАРАМЕТРИ НАИЗМЕНИЧНИХ ВЕЛИЧИНА – УТВРЂИВАЊЕ


> отвори
99.ПРЕДСТАВЉАЊЕ НАИЗМЕНИЧНИХ ВЕЛИЧИНА ФАЗОРОМ


> отвори
100.ПРЕДСТАЉАЊЕ НАИЗМЕНИЧНИХ ВЕЛИЧИНА КОМПЛЕКСНИМ БРОЈЕМ


> отвори
101.САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ НАИЗМЕНИЧНИХ ВЕЛИЧИНА


> отвори
102.САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ НАИЗМЕНИЧНИХ ВЕЛИЧИНА


> отвори
103,104,105.ДРУГИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК


> отвори
106.ОТПОРНИК У КОЛУ НАИЗМЕНИЧНЕ СТРУЈЕ


> отвори
107.РАЧУНСКИ ПРИМЕРИ – R У КОЛУ НАИЗМЕНИЧНЕ СТРУЈЕ


> отвори
108.КАЛЕМ У КОЛУ НАИЗМЕНИЧНЕ СТРУЈЕ


> отвори
109.РАЧУНСКИ ПРИМЕРИ-L У КОЛУ НАИЗМЕНИЧНЕ СТРУЈЕ


> отвори
110.КАПАЦИТИВНИ ОТПОР


> отвори
111.НАИЗМЕНИЧНА ВЕЛИЧИНА – УТВРЂИВАЊЕ И ЗАКЉУЧИВАЊЕ ОЦЕНА


> отвори