Подручја рада
Претрага
Електричне инсталације и осветљење за 2. разред-техничари

Лекције:
1.час: ПРОИЗВОДЊА И КОРИШЋЕЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ Увод у предмет, значај и коришћење електричне енергије


> отвори
2.час: Производња електричне енергије велике снаге(електране, хидро и термо)


> отвори
3.час:Трансформација, пренос и дистрибуција електричне енергије


> отвори
4.час: Утврђивање


> отвори
5.час: Електричне мреже, прикључак електричне инсталације на мрежу


> отвори
6.час: Прикључак на електричну инсталацију – надземни


> отвори
7.час: Прикључак на електричну мрежу - подземни


> отвори
8.час: Утврђивање


> отвори
9.час:Врсте и подела електричних инсталација


> отвори
10.час:Делови електричних инсталација


> отвори
11.час:Утврђивање


> отвори
12.час: Разводне табле и ормани


> отвори
13.час: Инсталације у стану,струјна кола


> отвори
14.час: Утврђивање


> отвори
15.час:ИНСТАЛАЦИЈА ГРОМОБРАНА: Објашњење појмова (гром, ударно растојање, нивои заштите)


> отвори
16.час:Делови громобранских инсталација, преглед и испитивање


> отвори
17.час:Утврђивање


> отвори
18. час:Уземљење, намена, подела


> отвори
19.час:Утврђивање


> отвори
20.час:Тест питања


> отвори
21.час:СТАНДАРДИ И ПРОПИСИ ЗА ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ


> отвори
22.час:Изводи из Стандарда и прописа за електричне инсталације
Tермини и дефиниције

> отвори
23.час: Полагање изолованих проводника и каблова ниског напона


> отвори
24.час: Дозвољени падови напона у електричним инсталацијама. Просторије са кадом и тушем.


> отвори
25.час:ЕЛЕМЕНТИ ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА Материјали за израду проводника и каблова


> отвори
26.час:Голи(неизоловани) проводници


> отвори
27.час:Енергетски изоловани проводници


> отвори
28.час:Означавање енергетских изолованух проводника


> отвори
29.час:Врсте и дозвољено оптерећење изолованих проводника


> отвори
30.час:Елементи електричних инсталација - Утврђивање


> отвори
31.час; Инсталациони енергетски кабливи ниског напона до 1кV


> отвори
32.час: Означавање енергетских каблова


> отвори
33.час:Врсте каблова,дозвољено струјно оптерећење енергетских каблова


> отвори
34.час: Утврђивање


> отвори
35.час: Телекомуникациони проводници и каблови


> отвори
36.час:Телекомуникациони проводници и каблови,оптички каблови


> отвори
37.час: Тест питања


> отвори
38.час:Кабловски прибор за инсталационе каблове


> отвори
39.час: Кабловски прибор за инсталационе каблове


> отвори
40.час:Полагање каблова у земљу


> отвори
41.час: Прибор за обележавање кабловске трасе


> отвори
42.час:Утврђивање


> отвори
43.час: Монтажа кабловске главе


> отвори
44.час: Монтажа кабловсих спојница


> отвори
45.час: Утврђивање


> отвори
46.час: Инсталационе цеви и прибор за цеви


> отвори
47.час: Инсталационе цеви и прибор за цеви


> отвори
48.час: Канали и њихов прибор


> отвори
49.час: Елементи електричних инсталација постављених под малтер. Елементи електричних инсталација постављених по зиду и таваници


> отвори
50.час: Утврђивање


> отвори
51час: Тест питања


> отвори
52.час: Електричне инсталације у каналним кутијама


> отвори
53.час: VR - развод за велике струје(вентилациони развод)


> отвори
54.час: GMR горњи моторни развод.TDR тролно дизалични развод


> отвори
55.час: KRO развод за осветљење, BR болнички развод,PR парапетни развод


> отвори
56.час: Носачи каблова


> отвори
57.час: Утврђивање


> отвори
58.час: Тест питања


> отвори
59.час: Прикључни уређаји


> отвори
60.час: Заштита електричних уређаја од прекомерних струја, инсатлациони осигурачи


> отвори
61.час: Инсталациони осигурачи


> отвори
62.час: Биметални релеји, моторни заштитни прекидачи


> отвори
63.час: Утврђивање


> отвори
64.час: Прекидачи


> отвори
65.час: Инсталациони прекидачи


> отвори
66.час: Степенишни аутоматски прекидачи


> отвори
67.час: Ручни прекидачи


> отвори
68.час: Аутоматски прекидачи


> отвори
69.час: Утврђивање


> отвори
70.час: Даљински електромагнетни прекидачи-контактори(склопници)


> отвори
71.час: Релеји, временски релеји


> отвори
72.час: Утврђивање


> отвори
73.час: Тест из целог градива


> отвори
74.час: Систематизација градива


> отвори