Подручја рада
Претрага
Електричне инсталације и осветљење за 3. разред-техничари

Лекције:
1.час: УРЕЂАЈИ ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА Упознавање ученика са планом и програмом предмета - Разводни ормани


> отвори
2.час: Моторстартери за пуштање мотора у рад помоћу споја Y-∆


> отвори
3. час: Помоћни извори електричне енергије


> отвори
4.час:Утврђивање


> отвори
5. час: Системи за непрекидно напајање. Акумулатори


> отвори
6.час:Сабирнице за изједначење потенцијала


> отвори
7.час: Механички заштитни уређаји


> отвори
8.час: Утврђивање


> отвори
9.час: ЗАШТИТНЕ МЕРЕ У ЕЛЕКТРИЧНИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА Утицај електричне струје на човека


> отвори
10.час: Заштита од електричног удара. Заштита од директног додира делова под напоном


> отвори
11.час:Утврђивање


> отвори
12.час: Заштита од индиректног додира делова под напоном.ТТ систем и заштита искључењем напајања у том систему


> отвори
13.час:IT i TN системи напајања и заштите аутоматским искључењем напајања у тим системима


> отвори
14.час: Утврђивање


> отвори
15.час: Заштита аутоматским искључењем уређајима који делују на диференцијалну струју(ZUDS)


> отвори
16.час: Заштита употребом класе II или одговарајућом изолацијом. Заштита постављањем у изоловане просторије


> отвори
17.час: Утврђивање


> отвори
18.час: Заштита локалним изједначењем потенцијала. Заштита електричним одвајањем. Мали радни напони


> отвори
19.час: Утврђивање


> отвори
21.час: ЕЛЕКТРИЧНА ПОСТРОЈЕЊА УГРОЖЕНА ОД ЕКСПЛОЗИВНИХ СМЕША.Појам експлозивних смеша, разврставање запаљивих пара и гасова


> отвори
22.час: Места угрожена од експлозивних смеша, класификација зона опасности


> отвори
23.час:Експлозивна заштита електричних уређаја


> отвори
24.час:Утврђивање


> отвори
25.час: ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ПО ОБЈЕКТИМА.Табеларни преглед инсталација


> отвори
26.час: Командна сала, њена улога и диспозиција


> отвори
27.час: Утврђивање


> отвори
28.час: Командовање, мерење и сигнализација у командној сали


> отвори
29.час: Рапоред електроопреме у команндним салама, сале са рачунарским системима


> отвори
30.час: Утврђивање


> отвори
31.час: ЕЛЕКТРИЧНО ОСВЕТЉЕЊЕ. Особине светлости, извори светлости, фотометрија


> отвори
32.час: Фотометријска мерења


> отвори
33.час: Утврђивање


> отвори
34.час: Електрични извори светлости,сијалице са усијаним влакном


> отвори
35.час: Сијалице са металним парама, живине, натријумове сијалице


> отвори
36.час: Флуоросцентне сијалице


> отвори
37.час:Светлеће цеви, тињалице


> отвори
38.час: Утврђивање


> отвори
39.час: Светиљке, подела и врсте


> отвори
40.час: Основни услови за правилно и добро осветљење


> отвори
41.час: Примена електричног осветљења у затвореним просторијама


> отвори
42.час:Утврђивање


> отвори
43. и 44.час:Прорачун осветљења затворених просторија


> отвори
46.час: Осветљење отворених простора


> отвори
47. и 48.час: Прорачун осветљења методом тачака


> отвори
49.час: Утврђивање


> отвори
50.час: Тест


> отвори
51. час:ПАДОВИ НАПОНА У ЕЛЕКТРИЧНИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА.Појам пада напона.


> отвори
52. час:Рачунско одређивање пресека проводника


> отвори
53.час:ПРОЈЕКТОВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА.
Врсте пројеката. Саставни делови пројекта

> отвори
54.час: Припрема за пројектовање. Узимање података. Делови пројекта
Пројектни задатак

> отвори
55.час: Делови пројекта
Прописи и стандарди.Технички опис.

> отвори
56. час:Делови пројекта
Технички услови

> отвори
57. и 58.час: Делови пројекта
Прорачуни

> отвори
59. час: Делови пројекта
Заштитне мере.Громобранска инсталација

> отвори
60. час:Делови пројекта
Спецификација материјала.Предмер и предрачун радова

> отвори
61.час:Делови пројекта
Цртежи: Основа. Разводни орман. Једнополна шема

> отвори
62.час: Делови пројекта
Цртежи: Једнополна шема осветљења.Једнополна шема термике. Цртежи громобранске инсталације

> отвори
63.час:Подела пројектних задатака
Пројекат електричних инсталација стана

> отвори
64. час: Прорачун отпора распростирања разних врста уземљивача


> отвори
65. час: Провера ефикасности уземљења


> отвори
66. час: Одређивање снаге дизел електричног агрегата


> отвори
67. час: Прорачун компензације реактивне снаге, поправка фактора снаге


> отвори
68.час: Утврђивање


> отвори
69. час:Поступак и начин контролисања и верификације својстава, карактеристика и квалитета електричних инсталација


> отвори
70.час:Систематизација градива


> отвори