Подручја рада
Претрага

Електротехника
Техничар мехатронике - оглед

Ученици ће кроз овај образовни профил стећи знања и вештине из машинства,електронике, аутоматског управљања, програмирања и примене савремених информационих технологија као и роботике. Компетенције које ће стећи односе се на тестирање, дијагностику, отклањање кварова и управљање мехатронским системима, а они су свуда око нас ( управљање машинама,корачни мотори, бушилице, зуботехника, пејсмејкери, пројектори, апарати за ултра звук, клима уређаји, моторна возила, веш машине, системи за навигацију, микроскопи, усисивачи, телефони,телевизијски апарати,авиони...)
 Општи предмети Стручни предмети
Српски језик и књижевност
Физичко васпитање
Математика
Рачунарство и информатика
Физика
Предузетништво
Програмирање
Техничко цртање
Грађанско васпитање/ Верска настава
Механика
Електротехника са мерењима
Техничка механике са механизмима
Електроника
Други страни језик-Изборни предмет
Историја-Изборни предмет
Хемија-Изборни предмет
Рачунарство и информатика 2-Изборни предмет
Објективно програмирање-Изборни предмет
Геометрија-Изборни предмет
Увод у анализу-Изборни предмет
Роботика-Изборни предмет
   
Припрема елктромашинских материјала-Модул
Хидрауличке и пнеуматске компоненте-Модул
Машински елементи-Модул
Хидраулички и пнеуматски систем као објекти управљања-Модул
Дигитална електроника-Модул
Микроконтролери-Модул
Мерни претварачи-Модул
Системи управљања-Модул
Електрични погон и опрема у мехатроници-Модул
Моделирање са анализом елемената и механизама-Модул
Програмабилни логички контролери-Модул
Мехатронски систем-Модул
Тестирање и дијагностика мехатронских система-Модул
Одржавање и монтажа мехатронских система-Модул

Подручје рада