Документација
Подручја рада
Претрага
Документација

Школска документа

Година усвајања

Школски програм

2012.

Школски развојни план за период 2011-2016.

2011.

Годишњи план рада за школску 2014-2015. годину

2014.

Извештај о раду за школску 2013-2014.годину

2014.

Информатор  о раду

Април 2013.

Одлука  о спровођењу мера заштите и безбедности ученика

фебруар 2015.

 Савет родитеља

 

Општи акти школе

Година усвајања

Статут

2011.

Акт о процени ризика на радном месту и у радној околини

2011.

Правила понашања у школи

2011.

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика 

2011.

Правилник о безбедности и заштити на раду

2012.

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених

2011.

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика

2011.

Правилник о организацији и систематизацији послова

2011.

Правила заштите од пожара

2011.

Правилник о организацији и полагању испита

2010.

Правилник о ванредном школовању

2010.

Пословник о раду Школског одбора

2011.

Пословник о раду Наставничког већа

2011.

Пословник о раду Савета родитеља

2011.

Пословник о раду Ученичког парламента

2011.

Статут Ученичког парламента

2012.

Правилник о похваљивању и награђивању ученика

2012.

 

 

 

 

 

 

 

 
Закони, правилници и др.

Број

Закон о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“)

72/2009, 52/2011, 55/2013

Закон о средњем образовању и васпитању  („Сл.гласник РС“)

55/2013

Закон о уџбеницима и другим наставним средствима („Сл.гласник РС“)

 

 Каталог програма сталног стручног усавршавања 2012-2014.

 

 Упитник за самопроцену компетенција наставника

 

Правилник о стандардима квалитета рада установе („Сл.гласник РС“)

7/2011

Правилник о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја („Сл.гл. – Пр.гласник  РС“)

5/2011

Правилник о вредновању квалитета рада установа („Сл.гласник РС“)

9/2012

Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника - пречишћен текст („Сл.гласник РС“)

13/2012 и 31/2012

Правилник о стручно-педагошком надзору   („Сл.гласник РС“)

34/2012

Правилник о ближим условима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање („Сл.гласник РС“)

72/2009

Правилник о оцењивању ученика у средњој школи - пречишћен текст („Сл.гласник РС“)

33/99 и 108/2003

Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника  („Сл.гл. – Пр.гласник  РС“)

5/2012

Општи протокол за заштиту деце од злостављања и занемаривања

 

Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама 

 

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање, (“Сл. гласник РС”)

30/2010

Приручник за примену Посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

 

Оквирни акциони план за превенцију насиља у образовно-васпитним установама

 

Правилник о педагошкој норми свих облика образовно-васпитног рада наставника и стручних сарадника у средњој школи - пречишћен текст

1/92, 23/97 и 2/2000

Правилник  о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника (“Сл. гласник РС”)

22/2005 и 51/2008

Правилник о упису ученика у средњу школу - пречишћен текст

 

Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у средњим школама 

 

Правилник о евиденцији у средњој школи - пречишћен текст

 

Правилник о јавним исправама које издаје средња школа - пречишћен текст

 

Правилник о стандардима квалитета уџбеника и упутство о њиховој употреби