Ђачки парламент
Подручја рада
Претрага
Ђачки парламент

Ђачки парламент Техничке школе формиран је школске 2001/2002. године као организација ученика која се бави свим аспектима живота и рада ученика школе. Од свог формирања до данас радио је мањим или већим интензитетом.

Програм рада Ученичког парламента у школској 2016/2017. години 

 

Време реализације

Активности/теме

Начин реализације

Носиоци реализације

 

 

 

Септембар

 

- Конституисање парламента

- Избор председника, подпредседника, записничара

- Избор два представника ученика који учествују у раду Школског одбора, односно проширеног сазива Школског одбора

- Избор представника ученика који учествују у раду Стручног актива за развојно планирање

- Избор представника ученика који учествују у раду тима за самовредновање и вредновање рада школе

- Избор представника ученика који учествују у раду тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања

- Давање мишљења о избору уџбеника за текућу школску годину

- Доношење плана рада Ученичког парламента за школску 2016-17. годину

- Разматрање предлога Годишњег плана рада за текућу школску годину

- Избор чланова тимова и координатора тимова

-Избор ученика, представника сваког одељења за хуманитарне акције

- Израда планова и прогрaма рада у ваннаставним активностима складу са интересовањима ученика и са расположивим ресурсима

 

Конституисање, предлагање,

избор, одлучивање, разговор,

 договор, давање мишљења

 

 

 

 

Разматрање, усвајање,

избор

 

 

 

 

 

Анализа

 

Скупштина парламента

 

 

Председник, Скупштина парламента

 

 

 

 

Руководиоци ваннаставних активности  у сарадњи са Ученичким парламентом

Октобар

- Упознавање са законским оквиром деловања парламента, са правима и дужностима чланова

-Упознавање са нормативним актима школе (Статут, Правилник о понашању ученика, Пословнико раду парламента и сл.

 

-Обележавање дана гладних

 

 

Излагање,

презентација

 

 

 

 

 

 

 

Акција прикупљања хране

 

 

Председник, Скупштина парламента у сарадњи са Тимом за подршку ученицима

 

Тим за хуманитарне акције сарадњи са секцијом географија одрживог развоја

Новембар

-Припрема за обележавање 1.децембра, Светског дана борбе против сиде

Акција

Ученички парламент

Децембар

- Дан борбе против сиде

 

- Предавање на тему заштите од насиља

 

Акција

 

Предавање

Ученички парламент

Тим за заштиту ученика од насиља у сарадњи са УП

Током школске године

- Развијање сарадње са школама из Суботице, Крагујевца , Крања и Битоља, као и са другим школама из земље и иностранства

 

Размена ученика и наставника, заједничке активности

Директор, Тим за екстерно партнерство у сарадњи са Ученичким парламентом

Током првог пол.

Предавања на тему превенције насиља за ученике првог разреда

Предавања на часовима ОС

Вршњачки едукатори у сарадњи са УП и Тимом за ЗУНЗЗ

Фебруар – јун

-Спортски турнири

 

 

 

 

- Припреме за обележавање школског дана за ваннаставне активности

 

Организовање традиционалних турнира

 

 

Учествовање у организацији

Тим за спорт у сарадњи са УП и Тимовима за подршку ученицима

 

Ученички парламент

Април - мај

-Вече матураната

Реализација манифестације ВЕЧЕ МАТУРАНАТА

Тим за културне делатности

Април

-Презентација активности Ученичког парламента на  Наставничком већу 

Презентација

Председник парламента, УП

 Мај- јул

-Утврђивање интересовања ученика за  ваннаставне активности за следећу школску годину

Анкете

Тим за подршку ученицима и Тим за културну и јавну делатност у сарадњи са УП

Током школске

године

Информисање ученика и родитеља о активностима у школи

Размена информација,

презентовање најзначајнијих активности

Тимовиза промоцију школеи за информатизацију школе, у сарадњи са носиоцима програма и Ученичким парламентом

Током школске године

Уређење школског простора у функцији опште климе подршке и прихватања како би се сваки ученик осећао добро, безбедно и напредовао

Разговор, договор, акција

Тим за заштиту ученика од насиља, Ученички парламент

Током школске године

- Организовање и реализација заједничких пројеката и активности ученика, наставника и родитеља

Турнири, излет, сл.

Руководство школе, Савет родитеља и Тим за екстерно партнерство у сарадњи са одговарајућим тимовима И Ученичким парламентом

Током школске године

- Унапређење сарадње између ученичког парламента и Наставничког већа и руководства школе

 

Разговори,

промоције, присуство директора састанку Ученичког парламента

Руководство школе у сарадњи са Тимом за подршку ученицима и УП

Током школске године

Хуманитарне акције

Организација и реализација акције

УП у сарадњи са секцијом Црвени крст

На крају првог и другог полугодишта

- Анализа рада Ученичког парламента

Анализа, дискусија, разговор

Председништво парламента