Подручја рада
Претрага
Мисија и визија

 

 Школски развојни план 2016 - 2021.

Мисија 

Ми смо савремена школа која је учешћем у великом броју пројеката и применом информационо-комуникационих технологија постала синоним за висок степен квалитета образовања. Имамо велико искуство на увођењу нове образовне понуде у сарадњи са социјалним партнерима. Желимо да охрабримо ученике и родитеље да нам се придруже у заједничким напорима и да са нама поделе радост успеха.

Визија 

Квалитетна школа по мери ученика и окружења у којој сви уче и напредују.

 

 

Школски развојни план 2011 - 2016.


          Мисија


 

          Ми смо модерна школа која кроз велики број образовних профила настоји да, уважавајући различите образовне могућности, оспособи и оснажи ученике за примену наученог у подручјима рада машинство и обрада метала, електротехника, металургија и графичарство, као и за успешан наставак даљег школовања.

                   Сарадњом са великом бројем социјалних партнера, школама у земљи и инстранству и учешћем у значајним пројектима, континуирано се прилагођавамо савременим образовним теденцијама. Постојимо као друштвено одговорна установа, у којој су главни принципи професионализам наставног кадра, рад у интересу детета, хармонија образовне и васпитне функције.


           ВизијаТехничка школа  нуди стимулативно окружење за учење и рад на начин и у условима који се стално унапређују применом ЕFQМ модела квалитета .

Школа у којој ученици имају већу могућност утицаја на креирање образовно-васпитног процеса, која им помаже да се суоче са проблемима модерног друштва и представља сигурну степеницу ка даљем високом образовању, свету рада и сталном усавршавању.

Образовну понуду прилагођавамо потребама социјалних партнера и тржишта рада, као и интересовањима ученика. 

Као регионални центар компетенција, кроз усаглашену сарадњу са свим партнерима стручног образовања, дајемо видљив допринос одрживом развоју региона.

 


 

 Школски развојни план 2006 - 2011.


          Мисија:


        Основна делатност школе је школовање ученика у трогодишњим и четворогодишњим образовним профилима у подручју рада машинство,електротехника,металургија и графичарство и њихово стручно и професионално оспособљавање како за одређену струку, тако и за ширу професионалну оријентацију, развој радних навика и развој и изградња позитивног размишљања; оспособљавање за практичну примену стеченог знања, као и за даље школовање. У оквиру редовне делатности школују се и ученици са посебним потребама. Школа се бави преквалификацијом, доквалификацијом и специјализацијама као и пружањем различитих интелектуалних услуга.   

Визија :

Професионални, стручни и мотивисани наставници који раде у модерној и савременој школи са мотивисаним и добрим ученицима у одељењима са мањим бројем ученика; наставом заснованом у свим облицима групног и индивидуалног рада, уз примену активне наставе са заједничким циљем: најквалитетније и најперспективније образовање које може наћи примену одмах по завршетку школе. Школа која доприноси стварању безбедног, пријатног и стимулативног окружења и која сарађује са сличним школама из земље и иностранства.Пројекат Е - знање  Ужице 2005-2006.


Изјава о мисији (разлози постојања):

Основна делатност школе је школовање ученика у двогодишњим, трогодишњим и четворогодишњим образовним профилима у подручјима рада машинство и обрада метала и електротехника, као и у подручјима рада металургија и графичарство, за која нема друге школе у Златиборском округу.

У оквиру редовне делатности школују се и ученици са посебним потребама (лако ментално ометени у развоју и слухом оштећени ). Ова деца се школују и у Техничкој школи «Радоје Љубичић», али у оквиру других подручја рада. У Златиборском округу више нема организованог средњошколског образовања за децу са посебним потребама.

Поред основне делатности школа се бави преквалификацијом, доквалификацијом и специјализацијама, као и пружањем интелектуалнмих услуга (курсеви рачунара и страних језика).

Школа је укључена у Програм реформе средњег стручног образовања у Србији (CARDS).

Велика пажња се посвећује ваннаставник активностима ученика, посебно такмичењима, организацији такмичења различитог нивоа и другом.

Основне тренутне активности (повезане са мисијом):

  • Школовање ученика са посебним потребама (лако ментално ометени у развоју и слухом оштећени ученици);
  • Преквалификације, доквалификације, специјалистичко образовање;
  • Пружање интелектуалних услуга (курсеви рачунара и страних језика);
  • У оквиру Програма реформе средњег стручног образовања у школи се реализује низ активности: реализација наставних програм за огледни образовни профил – оператер машинске обраде, набавка опреме и учила, рехабилитација школе – замена постојеће столарије новом ПВЦ столаријом, стручно усавршавање наставника, студијске посете екстерних и интерних носилаца промена школама у земљи и иностранству, пројекат «Е знање Ужице» у оквиру Фонда за иновације.

ВИЗИЈА: 

Сви заједно имамо један заједнички циљ – најквалитетније, најсавременије и најперспективније образовање ученика које једна средња техничка школа у Србији може да пружи. 

 

Кратак опис стратегије (веза између мисије и визије)

Кроз осавремењавање наставног процеса, перманентно стручно усавршавање наставника и увођење нових перспективних образовних профила, школа ће постати атрактивнија за младе који траже квалитетно образовање. 

Школа већ реализује пројекат у оквиру кога прави прве кораке ка примени Информационих технологија у образовању. У оквиру Програма реформе средњег стручног образовања набављена је и најсавременија рачунарска опрема.

Пројекат за уређење школског дворишта је урађен. Даље активности биће усмерене на прикупљање средстава за реализацију.

aktuel8.jpg aktuel4.jpg aktuel6.jpg aktuel5.jpg