Сарадња са родитељима
Подручја рада
Претрага
Сарадња са родитељима

Савет родитеља

Родитељски састанци


Време реализације

Активности/теме

 

Септембар

 

-Упознавање са организацијом рада школе, календаром образовно-васпитног рада за текућу школску годину, Правилима кућног реда, деловима Годишњег плана рада школе који су интересантни за родитеље, Правилима о понашању ученика, запослених и родитеља ученика школе;

-Избор представника родитеља за Савет родитеља Школе;

-Договор са родитељима о међусобној сарадњи, терминима индивидуалних разговора и инсистирање на правовременом обавештавању школе о разлозима одсуствовања ученика са наставе

-Упознавање родитеља са Правилником о правима, обавезама и одговорности ученика и васпитним и васпитно-дисциплинским мерама;

-Истицање значаја благовременог праћења рада и напредовања ученика у циљу превентивног деловања или предузимања одговарајућих мера у ситуацијама које то изискују;

-Упознавање родитеља са организацијом допунског и додатног рада са ученицима и сугестије родитеља за укључивање ученика;

-Упознавање са Планом и програмом образовања за текућу школску годину;

-За завршне разреде: Упознавање родитеља са начином полагања матурског и завршног испита;

-Упознавање и договор о организовању екскурзије.

 

Новембар

-Понашање ученика у школи

-Анализа успеха ученика на првом класификационом периоду, уочавање наставних предмета из којих је успех најлошији ради предузимања мера за побољшање успеха;

-Анализа изостајања ученика, посебно неоправданих изостанака и изречене васпитне и васпитно-дисциплинске мере;

- Упознавање родитеља са Посебним протоколом за заштиту ученика од насиља,злостављања и занемаривања и Програмом за заштиту

- Презентација извештаја о самовредновању рада школе за школску 2011/2012.

-Осврт на остварену сарадњу породице и школе и учесталост индивидуалних разговора са родитељима;

-Договор са родитељима о пружању помоћи ученицима у планирању дневних школских обавеза;

-Указивање на нужност проширивања знања родитеља из области педагогије, развојне психологије и друго;

-Организовање екскурзије;

-За разреде - одељења која су реализовала екскурзију: упознавање родитеља са извештајем о извођењу екскурзије

 

Јануар

-Понашање ученика

-Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта;

-Упознавање родитеља са мерама за побољшање успеха и сугестије родитеља;

-Однос према школским обавезама и изреченим васпитним и васпитно-дисциплинским мерама;

-Однос ученика према школској имовини и материјална одговорност ученика;

-Истицање значаја професионалне оријентације ученика и благовременог планирања свог професиоанлног развоја

-Анализа укључености ученика у допунски и додатни рад и ефекти тог рада;

 

Март - април

-Разговор о захтевима који до краја школске године стоје пред ученицима и организовању екскурзије

-Анализа успеха ученика на трећем класификационом периоду;

-У завршним разредима- упознавање родитеља са организацијом полагања завршног и матурског испита.

 

Мај - јун

-За разреде - одељења која су реализовала екскурзију: упознавање родитеља са извештајем о извођењу екскурзије.


Индивидуални састанци са родитељима

 

На огласној табли за родитеље налази се распоред индивидуалних састанака одељењског старешине са родитељима.

 У оквиру школе постоји и Тим за заштиту ученика од насиља. Број телефона и имена чланова тима се налазе на огласној табли, тако да ће родитељи и ученици увек знати како и коме могу да пријаве проблем везан за безбедност ученика у школи и да добију помоћ.

 Са учеником који врши повреду правила понашања или се не придржава одлука директора и органа школе, неоправдано изостане са наставе 5 часова, односно који својим понашањем угрожава друге у остваривању њихових права , појачава се васпитни рад уз учешће родитеља,односно старатеља и то стручним радом одељењског старешине, педагога и психолога, посебних тимова, а када је неопходно и са установама социјалне и здравствене заштите, а све у циљу промене понашања ученика.