Подручја рада
Претрага

Машинство и обрада метала
Mеханичар гасо и пнеумоенергетскихтских постројења -грејне и расхладне технике

Механичар гасо и пнеумоенергетских постројења је профил у оквиру кога се школују кадрови потребни за рад на руковању и одржавању гасо и пнеумоенергетских постројења.Овај образовни профил омогућава стицање знања и вештина за обављање послова монтаже и одржавања гасних инсталација за пропан-бутан и природни гас као и одржавање и надзор над компресорским постројењима. Доласком гасовода у златиборски округ јавља се потреба за стручњацима из ове области.

 Општи предмети Стручни предмети
Српски језик и књижевност
Енглески језик
Руски језик
Француски језик
Историја
Музичка уметност
Ликовна култура
Физичко васпитање
Математика
Рачунарство и информатика
Географија
Устав и права грађана
Грађанско васпитање
Верска настава
Екологија и заштита животне средине
Техничко цртање
Владање
   
Практична настава
Машински елементи
Организација рада
Технологија обраде
Хемија и машински материјали
Техничка физика
Основе енергетике
Основе технике мерења и аутоматизације
Постројења за грејање и климатизацију*
Термодинамика и хидраулика
Гасо и пнеумоенергетска постројења
Основе електротехнике

Одељења

Подручје рада