Подручја рада
Претрага
МAШИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ

ТЕСТ БРОЈ 1

1. Технички материјали су...............................................................................

2. Који од техничких материјала обухвата: основне, помоћне и погонске материјале?

                     А- грађевински

                     Б- машински

                     В- електротехнички----------------

3. Шта је афинитет ?----------------------------------------------------------------------?

4. --------------------- је унутрашњи отпор који материјал пружа много тврђем

телу да продре у његову површину.-----------------------------------------------------------

5. Супротна особина од еластичности је --------------------------,а супротно

од ---------------------------је жилавост .

6. Објасни разлику између "Роквелове": В и С-методе---------------------------------

7. Који закон каже :Напон је пропорционалан процентуалном издужењу и важи до

границе пропорционалности ? ---------------------------------------------------------------

8. Каква структура може бити?------------------------------------------------------------------

9. Склоност према оксидацији и граница зрна су ------------------------------?

10. Кристалне решетке и полиморфизам---------------------------------------------

11. Кристализација је ------------------------------------,а модификатори су--------------

12. Грешке код кристалних материјала-------------------------------------------------------

13. Структуре:хемијског једињења,механичке смеше и чврстог раствора---

14. Криве хлађења за чист метал и легуру----------------------------------------------

15. Дијаграм стања хомогених легура------------------------------------------------------

16. Дијаграм стања хетерогених легура----------------------------------------------------

17. Какав је ЕУТЕКТИЧКИ састав? -------------------------------------------------------------

18. Разлика између подеутектичких и надеутектичких легура је у---------------

19. Скицирај "ДИЈАГРАМ СТАЊА" -------------------------

ТЕСТ БРОЈ 2

 

 1. Шта је железо ? У којим се алотропским модификацијама  јавља?______________

___________________________________________________________________

 

 1. У структури челика и гвожђа ____________________може да буде:

·         Везан са железом ( хемијско једињење- Fe3C-цементит)

·         У слободном облику ( графит)

·         Растворен у a- Fe  и γ- Fe (образујући чврсте растворе)

 3.    Дијаграм стања система железо – цементит (Fe - Fe3C ) је _____________дијаграм стања, а дијаграм стања система железо – графит (Fe CGR) je ________________

дијаграм стања.

 1. Разлика између ликвидус и солидус линије је _______________________________

 

 

 1. Кристализација чврсте фазе из растопа означена је као_______________________ кристализација,  а еутектоидна реакција представља реакцију у чврстом стању _______________________кристализација.
 2. У односу на еутектоидну тачку, челици се деле на:

  • _______________челици

  • _______________ челици

  • _______________ челици       

 3. Шта су ливена гвожђа?___________________________________________________

__________________________________________________________________________

 1. Коју улогу има гориво у процесу добијања течног гвожђа? Шта је топитељ?

__________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

 1. Који су производи из високе пећи и чему служе?_______________________

__________________________________________________________________

 1. Како се деле ливена гвожђа?______________________________________

____________________________________________________________________

        Шта су челици?___________________________________________________

___________________________________________________________________

 1. Si, Mn, Al, S и  P су ___________________________примесе

        N2 , O2 , H2 су __________________________________ примесе

       

 1. До 5% легирајућих елемената садрже _________________елементи  а

више од 5%  легирајућих елемената садрже________________ елементи.

 1. Објасити ознаке челика:

Č.0545-_____________________________________________________

____________________________________________________________

Č.1530-_______________________________________________________

______________________________________________________________

 

Č.4570-__________________________________________________________

________________________________________________________________

 

 1. Подела конструкционих челика__________________________________________

_______________________________________________________________________

 1. Подела алатних челика_________________________________________________________________________________________________________________________

 2. Шта су брзорезни челици  и где се примењују?_____________________________

_________________________________________________________________________

 

ТЕСТ БРОЈ – 3

 

1. Алуминијум, легуре алуминијума и њихове особине_______________________________

_____________________________________________________________________________

 

2. Бакар, легуре бакра и њихове особине___________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

3. Месинг је___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

4. Бронза је ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

5. Никал и његове легуре_______________________________________________________

____________________________________________________________________________

 

6. Титан и његове легуре________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

 

7. Магнезијум и његове легуре___________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

8.  Цинк и његове легуре________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

9. Легуре за клизне лежаје_______________________________________________________

____________________________________________________________________________

 

10. Тврде легуре_____________________________________________________________

___________________________________________________________________________