Подручја рада
Претрага
Домашај мерења, константа и осетљивост

Домашај инструмента ( ) је највећа вредност мерене величине која се може измерити инструментом. То је вредност мерене величине која се добија при пуном скретању казаљке инструмента.

 је укупан број подеока на скали.

Константа инструмента  је број који говори колика је вредност једног подеока изражена у јединицама мерене величине.

Вредност измерене величине је:

                                           

Осетљивост инструмента говори колико подеока скреће инструмент ако на њега доведемо јединицу мерене величине:

                             

 

Примери: 1. Амперметар показује 4.8А, а тачна вредност је 4.85А. Колике су апсолутна и релативна грешка?

 

                  2.Волтметар који показује 2.5% више, измерио је 135V.Одреди апсолутну грешку и тачну вредност.

 

                   3. Колика може да буде максимална грешка амперметра класе 1.5 на обсегу 5А?