Подручја рада
Претрага
Електричне машине - IV разред - електротехничар енергетикеОвако је некада радио припреме колега Јовиша Васић.

Припреме обухватају комплетно градиво за предмет Електричне машине. Лекције:
1. Машине једносмерне струје
Сврха машина једносмерне струје. Склоп и опис основних делова. Намотаји индукта.Основне одлике. Магнетно поље. Комутација. Падови напона. Врсте машина једносмерне струје према начину побуђивања.

> отвори
2. Генератори једносмерне струје
Основни појмови. К-ка празног хода. Спољне к-ке. Мотори једносмерне струје. Пуштање у рад. Кочење. Посебне машине једносмерне струје. Огледање машина једносмерне струје.

> отвори
3. Синхроне машине.
Сврха. Склоп и опис основних делова. Конструктивне одлике. Основне одлике. Теорија синхроних машина. К-ке синхроних генератора. Паралелан рад. Посебни режими рада. Синхрони мотори. Мале синхроне машине. Огледање синхроних машина.

> отвори