Подручја рада
Претрага
Основе аутоматског управљања

Лекције:
1.Појам и дефиниција аутоматизације


> отвори
2.Примена аутоматизације,предности и недостаци


> отвори
3 .Класификација система аутоматског управљања


> отвори
4.Подела система аутоматског управљања


> отвори
5. Системи аутоматског управљања и регулације


> отвори
6.Структура система управљања


> отвори
7.Функционална шема система управљања


> отвори
8. Примери практичне примене


> отвори
9. Примери практичне примене-утврђивање


> отвори
10. САУ и САР -утврђивање


> отвори
11. Намена и класификација мерних претварача


> отвори
12. Квалитет сигнала претварача


> отвори
13. Потенциометарски претварачи помераја


> отвори
14. Потенциометарски претварачи помераја - утвђивање


> отвори
15. Капацитивни мерни претварачи


> отвори
16. Капацитивни претварачи линерног помераја - утврђивање


> отвори
17. Индуктивни претварачи помераја


> отвори
18. Индуктивни претварачи помераја са покретним језгром- утврђивање


> отвори
19. Претварачи брзине обртања


> отвори
20. Претварачи механичког напрезања


> отвори
21. Пиjезоелектрични претварачи - утврђивање


> отвори
22. Претварачи температуре


> отвори
23. Полупроводнички претварачи температуре-утврђивање


> отвори
24. Претварачи протока


> отвори
25. Претварачи нивоа течности


> отвори
26. Капацитивни претварачи нивоа течности - утврђивање


> отвори
27. Претварачи притиска


> отвори
28. Претварачи светлосног флукса


> отвори
29. Претварачи светлосног флукса - утврђивање


> отвори
30. Претварачи учестаности


> отвори
31. Мерни претварачи - утврђивање


> отвори
32. Детектори сигнала грешке


> отвори
33. Детектори напона


> отвори
34. Детектори напона - утврђивање


> отвори
35. Детектори струјних сигнала


> отвори
36. Детектори временског кашњења и учеставости


> отвори
37. Детектори сигнала грешке - утврђивање


> отвори
38. Појачавачи


> отвори
39. Електронски појачавачи - магнетски појачавачи


> отвори
40.Електромашински и хидраулични појачавачи


> отвори
41. Пнеуматски појачавачи - утврђивање


> отвори
42. Улога и значај регулатора у САУ


> отвори
43. Класификација и примена регулатора


> отвори
44. Пропорционални регулатор


> отвори
45. Интегрални регулатор


> отвори
46. Диференцијални регулатор


> отвори
47. Пропорционални,интегрални и дигеренцијални регулатори - утврђивање


> отвори
48. Пропорционално - интегрални регулатор


> отвори
49 Пропорционално - диференцијални регулатор


> отвори
50.Пропорционално-интегрално-диференцијални регулатор


> отвори
51. Карактеристике дисконтинуалних регулатора


> отвори
52. Карактеристике импулсних регулатора


> отвори
53. Карактеристике дисконтинуалних регулатора-утврђивање


> отвори
54. Намена,конструкција и принцип рада извршних елемената


> отвори
55. Принцип рада сервомотора


> отвори
56. Уређаји са дискретним дејством


> отвори
57. Спрега између извршних органа и процеса - утврђивање


> отвори
58. Дефиниција објекта регулације и управљања


> отвори
59. Аутоматска регулација температуре


> отвори
60. Аутоматска регулација протока


> отвори
61. Аутоматска регулација нивоа течности


> отвори
62 Аутоматски систем за пренос угловног положаја на даљину - утврђивање


> отвори
63. Регулација напона


> отвори
64.Позициони сервомеханизам за отварање и затварање вентила - утврђивање


> отвори
65. Основни појмови о стабилности система


> отвори
66. Бодеов критеријум стабилности


> отвори
67. Рачунски пример Бодеовог критеријума стабилности


> отвори
68. Испитивање стабилности САУ применом Бодеовог критеријума - утврђивање


> отвори
69. Упознавање са трендовима у аутоматизацији процеса


> отвори
70. Архитектура надзорно управљачког система


> отвори
71. Увод у PLC-ove


> отвори
72. Хардверска конфигурација PLC-a


> отвори
73. Архиктектура PLC контролера


> отвори
74. Улазно - излазне линије контролера


> отвори
75. Начин рада PLC контролера - утврђивање


> отвори
76. Меморијска мапа PLC контролера


> отвори
77 Програмирање PLC-a


> отвори
78. Програмирање у LEDDER - u


> отвори
79. Ледер дијаграм инструкције


> отвори
80, Ледер дијаграм инструкције


> отвори
81. Ледер дијаграм инструкције


> отвори
82. Пример програмирања у Ледеру


> отвори
83. Пример програмирања у Ледеру - утврђивање


> отвори
84. Програмибилни терминал


> отвори
85. Врсте комуникација


> отвори
86. Мобилна телефонија и PLC


> отвори
87. Принцип комуникације путем SMS -a


> отвори
88. Мобилна телеметрија


> отвори
89. Увод у рад са SCADA системима


> отвори
90. SCADA системи


> отвори
91. SCADA системи - утврђивање


> отвори
92. Утврђивање пређеног градива


> отвори
93. Утврђивање пређеног градива


> отвори
Лабораторијска вежба бр. 1


> отвори
95. Лабораторијска вежба бр.2


> отвори
96. Лабораторијска вежба бр.3


> отвори
97. Лабораторијска вежба бр.4


> отвори
98. Лабораторијска вежба бр,5


> отвори